سؤالات متداول


1. روند سرویس

1.1 سرویس پیامکی"لیگ الماس" همراه اول چیست؟
این سرویس، خدمتی پیامکی است که در آن شما میتوانید علاوه بر دریافت حقایق جالب روزانه درباره ورزش، با پاسخگویی به سوالات، امتیاز کسب کنید. به علاوه شما این فرصت را به دست می آورید که از طریق پاسخ به سؤالات و شرکت در قرعه کشی مربوطه، جایزه ای را نیز برنده شوید. کاربران می توانند با ارسال پیامک به شماره 22211واردسرویس و قرعه کشی شوند.
بخش سؤالات از تعدادی سؤالات چند گزینه ای تشکیل شده است که کاربر برای کسب امتیازات باید به آن ها پاسخ دهد. کاربران می توانند با فرستادن یک پیامک دارای شماره 1 یا 2 (بسته به پاسخ انتخابی) به یک سؤال پاسخ دهند. هر پاسخ صحیح برای کاربران 50امتیاز دارد که این امتیاز معادل ورود به قرعه کشی است. پاسخ های غلط 5 امتیاز دارند و پاسخهای غیرقابل قبول، صفر امتیاز. هر چه کاربران پاسخ های بیشتری را ارسال نمایند، امتیازات بیشتری را به دست آورده و شانس برنده شدن آنها در قرعه کشی افزایش مییابد، چون هر امتیاز به معنی یک امتیاز بیشتر برای شرکت در قرعه کشی مربوطه است. مشترک میتواند تا 5 سوال در روز پاسخ دهد.

3.1 چه کسانی واجد شرایط شرکت درسرویس هستند؟
امکان شرکت در سرویس برای تمام ساکنین ایران که مشترک همراه اول (خطوط دائمی واعتباری) میباشند وجود دارد به جز تمامی کارکنان سازمان یا هر شرکتی که مستقیماًبا سازمان در راستای اهداف اجرای سرویس همکاری مینماید،همسران آنها،اعضای اصلی خانواده آنها،بستگان درجه یک و دو آنها یا هر فرد دیگری که در جایگاه استفاده غیرقانونی ازاطلاعات منتشر نشده یاخاص مربوط به سرویس قراردارد یاهر فرد دیگری که درجایگاه مداخله غیرقانونی در عملیات سرویس قرارداشته باشد. لطفاًبرای مشاهده جزییات بیشتر،شرایط و مقررات رامطالعه نمائید.

4.1 چگونه میتوانم درسرویس شرکت کنم؟
برای شرکت در این سرویس همراه اول، مشترکین همراه اول بایدکد «5» را به 22211 ارسال نمایند .پس ازآن شرکت کننده میتواندواردسرویس و قرعه کشی شودو به اوامتیازات اهداخواهدشد. امتیازات به معنی امتیاز برای ورود به قرعه کشی خواهد بود.
این سرویس پیامکی از  حداکثر سه محتوای حقایق جالب روزانه و تعدادی سؤالات چند گزینه ای درباره ورزش تشکیل شده است که شما برای گرفتن امتیازات باید به آنها پاسخ دهید. شما می توانید با ارسال یک پیامک حاوی شماره 1 یا 2 (بسته به پاسخ انتخابی) به یک سؤال پاسخ دهید. شما با هر پاسخ صحیح50امتیاز دریافت می کنید. در حالیکه پاسخهای غلط 5 امتیاز و پاسخهای غیرقابل قبول صفر امتیاز دارند.

5.1 هزینه سرویس به چه میزان است؟
هزینه این سرویس برای هر محتوا 1000ریال است. ازمشترکین هیچگونه هزینه ای بابت پیامکهای ارسالی از مشترک مربوط به سوالات دریافت نخواهد شد.

6.1 جوایزاین سرویس پیامکی چیست؟
شرکت کننده میتواند از طریق قرعه کشی معادل 1 میلیون ریال مکالمه رایگان برنده شود . اسامی برندگان متعاقباً در سایت همراه اول درج می گردد.
لطفا توجه کنید که:

محدودیتهای مربوط به مکالمه رایگان  (حداکثر 1 میلیون ریال به ازای هر قرعه کشی)

7.1 چندبارمی توانم دراین سرویس شرکت کنم؟
هرچه امتیاز شما بیشتر باشد، برای ورود به قرعه کشی امتیاز بیشتری خواهید داشت. برای ورود به قرعه کشی باید حداقل 1 امتیاز در دوره سرویس داشته باشید. شما با مجموع امتیازات خود در قرعه کشی شرکت داده میشوید.

8.1امتیازات به چه معنی است؟
امتیازات شما بیانگر تعداد پاسخهای شما به سؤالات است. با پاسخهای صحیح بیشتر، می توان امتیازات بیشتری را به دست آورد. لطفا توجه کنید که هر شرکت کننده می تواند هر روز تا 5 سوال را پاسخ دهد.

 

2.پرسش های سرویس پیامکی

1.2 من از کجا می توانم جزئیات بیشتری رادرباره سرویس به دست آورم؟
شمامیتوانیدباشماره9990 تماس بگیریدواطلاعات اضافی مربوط به قوانین سرویس پیامکی را جویاشوید.

2.2 من خواهان دریافت پیام از این سرویس نمیباشم.
تمامی شرکت کنندگان این حق راداراهستند که سرویس را غیرفعال نمایند.بدین منظور میتوانید کلمه «STOP » را به 22211ارسال نمائید و پس از آن پیام غیرفعالسازی را دریافت خواهید کرد. همچنین میتوانید برای دریافت کمک باشماره 9990 تماس حاصل نمائید.

3.2 من برنده سرویس می باشم امّا خواستار افشای نام خود در مطبوعات نمی باشم .
باعضویت درسرویس،مشارکت کنندگان صریحاًاعلام میدارند که اطلاعات شخصی ارائه شده آنهامیتواند برای اعلام همگانی سرویس وارتباطات مورداستفاده قرارگیرد.برگزارکننده بدینوسیله مشخص میکند که انتشار اطلاعات شخصی مشارکت کنندگان این سرویس (شامل تلویزیون، مطبوعات، بروشورها و سایر موارد و وسایل ارتباطی) تنها شامل برندگان جوایز بوده و به نام و نام خانوادگی برندگان، محل زندگی، تصویر و صدای آنها (شامل عکس، صدا، فیلم و سایر انواع ضبط آن به هدف انتشار) اشاره دارد.برندگان سرویس باشرکت درسرویس رضایت کامل خود در قبال استفاده سازمان برگزارکننده ازاین اطلاعات جهت اعلان همگانی رااعلام میدارند. برای جزئیات بیشتر،لطفاًصفحه شرایط ومقررات رامطالعه نمائید.

4.2 اگر شخصی با تلفن همراهی که متعلق به وی نیست درسرویس شرکت نماید،چه اتفاقی رخ میدهد؟
سازمان برگزارکننده سرویس فرض رابراین گذاشته است که هرشرکت کننده مالک سیمکارت است. در صورت برنده شدن، شما باید سیم کارت مربوط به شماره تلفن برنده را ارائه دهید. برای جزئیات بیشتر،لطفاًصفحه شرایط و مقررات را مطالعه نمائید.

3.3 چگونه به برنده سرویس اطلاع رسانی می شود؟
بابرندگان سرویس سه بار در روز بین ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر تماس حاصل میگردد. این کاربابرقراری تماس باشماره تلفن همراه مورداستفاده درسرویس در دوروزکاری انجام میپذیرد.

4.3 من برنده سرویس هستم، آیافرددیگری میتواندازطرف من جایزه رادریافت نماید؟
جوایزسرویس شخصی هستند و تنهابرنده سرویس یا نمایندهایشان (همراه باوکالتنامه رسمی) میتوانند آنرا تحویل بگیرند.

5.3 چگونه میتوانم جایزه خودرادریافت نمایم؟
هنگامی که برنده می شوید از طرف ما تماسی را دریافت می کنید و تمامی جزئیات مربوط به دریافت جایزه شامل کارت شناسائی مناسب، پذیرش جایزه، و رضایت شما برای حضور در فعالیت همگانی مرتبط به شما ارائه می شوند.

6.3 اسامی برندگان در کجا اعلام می گردد؟
شما می توانید با مراجعه به وب سایت همراه اول درباره برندگان اطلاعات کسب نمائید. به علاوه، با برندگان از طریق تلفن تماس گرفته خواهد شد.


4. سؤالات مربوط به فرآیند پیامک

1.4 من پیامکی راارسال نموده اما پاسخی دریافت نکرده ام.
اگرپاسخی دریافت نکرده اید،مواردزیررابررسی نمایید:

2.4 چگونه از میزان امتیازات خوداطلاع پیدانمایم؟
امتیازات مشترک در سیستم محفوظ خواهد بود. همچنین می توانید POINT را به 22211 بفرستید تا پیامکی شامل جمع امتیازات خود را به رایگان دریافت کنید.برای اطلاعات اضافی مربوط به تعداد کل امتیازات یادیگرجنبه های سرویس ونیزبرای پیشنهادات وانتقادات با شماره 9990 تماس حاصل نمائید.

3.4 آیامن میتوانم باتلفنهای همراه مختلف درسرویس شرکت نمایم؟
شما می توانید با هر تعداد شماره تلفن همراه که دوست دارید، در سرویس شرکت نمائید. با این حال، هر شماره تلفن همراه برای شرکت در سرویس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

4.4 در صورتی که من شماره تلفن همراه (سیم کارت) خود را تغییر دهم، آیا امتیازات من قابلیت انتقال دارند؟
امتیازات شما قابلیت انتقال ندارند. شمامیتوانیداستفاده از خدمات را با سیمکارت جدیدی شروع کنیدامّا باید سیمکارت قدیمی خود را نگه دارید زیرا اگر با سیمکارت قدیم در سرویسی برنده شوید بایدآنرا ارائه دهید.